Hirakud- ECO RETREAT

0

_~ðýU^ ùlZâcû^ueþ aòKûgþ fûMò ieþKûeþ AùQ^þKû aù^ ]ô@û^ ù\CQ^þö aûjûeþ AfûKûe _~ðýUKcû^uê @ûceþ `ûfþe ù\Laûeþ fûGKeþ Vû^þcû^þùK NòPò @û^þaûe fûMò ùK^þiò iêù~ûMþùK jûZþQWÿû ^ûAñ Keþaûeö AZûe \ßûeû ^òjûZò bûùa @ûceþ AfûKûeþ ùfûKcûù^ \êA _Giû KùcA KêùVA _ûeþùa ö Zûe iûùw ieKûeue LRû^ûùK bò KòQò eûRÊ ~ûA_ûeþaûö A«û CùŸgþ eLôKeò i´f_êe ije _ûùL júeûKê\ a§û Zùe @ûe¸ KeòQ^þ AùKû eòUâòUþ

Kùeû^ûfWûC^þ icò@û[ô icþKeþ ùeûRþMûeþ V_þ ùjA~ûA[ôfûö AùQ^þKû UòùK UòùK ù`eþ Pûfò aiþfû^ö 8 cûi CZûeê ö _~ðýU^ ùlZâ[ô AùQ^þ ^ì@û i¸ûa^û jòiûùa Cbû ùjAùQ AùKû-eòUâòUþ P¦âbûMûù^ @ûùdûRòZ ùjA[ôaû AùKû eòUâòUþ ùRûeþùiûeþ i`kZû _ûGfû Kò ^ì@ûKeò @ûeþ PûGeþUû Vû^þùK iûcòf Keû~ûAùQö ùi bòZþùe i´f_êeþ Ròfäûeþ júeûKê\ aò ejòùQ A ahð júeûKê\þ iûùw ùKûYûKð, bòZeþK^òKû, \ûeòwþaûWÿò @ûeê iûZþùKûgò@ûù^ A ù`Áòbûfþ cìfþ Keû~ûAùQö júeûKê\ ùWcþ aûaþù\ñ iûeû aògßeþ ùfûKþ Rû^òQ^þ AZûe ·eþjò _ûùL ùNeò ejò[ôaûe _âûKéZòK ùiø¦~ðý K[û aò ajêZþ ùfûK Rû^òQ^þö A iaê @ûWÿþùK _~ðýUKcû^ueþ ]ô@û^þ NòPþaûeþ fûMò júeûKê\Vûù^ _jòfû Keò AùKû eòUâòUþ cìfþ KeûùjAùQ A ù`Áòbûfþ @ûGaû 3 cûi ~ûGKþ Pûfþaûö

Leave A Reply

Your email address will not be published.